Köszöntjük a Szeret-Klézse Alapítvány, Csángók weboldalán! Reméljük sok és érdekes információval szolgálhatunk! Kellemes böngészést kívánunk!

          Főoldal                                      Kultúra                                        Vallás                                            Oktatás                                          Turizmus

„Rekecsini menyecske, van-e borod eladó?”

 

Öreg Kotyor Péter emlékének!

 

Amikor az 1960-as évek derekán első alkalommal jártam Moldvában, Külsőrekecsin volt az a falu, ahol először megfordultam, ahol első ízben találkoztam moldvai csángómagyarokkal. Számomra azóta is ez a legkedvesebb és – ha lehet ilyet egyáltalában mondani – a legértékesebb moldvai település. Nemcsak azért, mert kedves barátaim élnek itt, mégcsak nem is a völgyben megbúvó falu szép fekvése miatt. Hanem elsősorban azért, mert itt nem volt kollektív gazdaság (kolhoz, téesz), így lakossága gazdasági és társadalmi tekintetben többé-kevésbé töretlenül folytatta hagyományos életmódját. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy itt a néprajzgyűjtő gazdagabb forrásanyagot talál, de az emberi élet tekintetében is egy teljesebb, s – merem mondani – gazdagabb világ tárul ki annak számára, aki megértéssel és szeretettel érkezik hozzájuk.

*

          Ennek a falunak nemcsak eredete, még maga a neve is bizonytalan. Az irodalomban a Külsőrekecsin alak mellett használatos még a Felsőrekecsény vagy Külsőrekecsény[1], valamint a Rekecsin-Fölső[2], és a Felsőreketyén[3] megnevezéssel is. Román elnevezései sem egységesek, általában a Fundu- vagy Fundul-Răcaăciuni írásmóddal találkozunk, de előfordul magyarosabban is: Fundul-Rechecin[4].  A román ’fund’ szó fenek-et, alj-at jelent, eszerint inkább ’alsó’ vagy ’belső’ Rekecsinről beszélhetnénk. A magyar névalak azonban mégis jobban kifejezi a település helyzetét. Van ugyanis közvetlenül a Szeret mellett hózódó, Bákó – Egyedhalma közti országút mentén egy Rekecsin (Răcăciuni) nevű, többségében román lakosságú, 2781 lakosából mindössze 387 katolikust  számláló[5] község. Ehhez képest a mi falunk valóban „kijjebb” és „feljebb” van: távolabb a forgalmas országúttól, fenn a hegyek között.

          A magyar lakosság egyszerűen Rekecsinnek nevezi a faluját, ha egyáltalában megnevezi. A népdalokban is ebben a formában szerepel: „Rekecsini lányok, kerti virág szálok…, vagy „Rekecsini menyecske, van-e borod eladó?” Ők természetesen nem tévesztik össze a román többségű, felőlük nézve „alsó” Rekecsinnel.

Mivel az irodalomban leggyakrabban a Külsőrekecsin elnevezés használatos, én is ezen a néven említem a szóban forgó települést.

Külsőrekecsin eredete, keletkezésének ideje meglehetősen bizonytalan, de aligha lehet különösebben régi. Bár Gunda Béla[6] hivatkozik egy olyan, a szájhagyományban élő eredettörténetre, miszerint „a már lakott faluba háromszáz évvel ezelőtt fugárok [megfutottak, menekültek] jöttek, akik megfutottak az adó elől”, majd „összegabalyodtak” a már régen itt lakókkal, a falu keletkezésének időpontját, mégsem tehetjük előbbre a XIX. század elejénél, esetleg a XVIII. század végénél. Erre utal a közeli Forrófalván született és a szomszédos Klézsén szolgált, s a kérdést bizonyára alaposan ismerő Petrás Incze János, aki 1845-ben „harminc évnyi telepítvény”-ként beszél Felső-Rekecsinről[7]. A XVIII. és a XIX. század fordulóján történt megtelepülést valószínűsíti az is, hogy első temploma 1807-ben épült[8].

A rendelkezésünkre álló viszonylag csekély mennyiségű adat alapján is valószínűnek látszik, hogy Külsőrekecsin népessége másodlagos migrációval került mai lakóhelyére, tehát nem közvetlenül Erdélyből származik. A falubeliek tudatában is él annak az emléke, hogy elődeik a tőlük északra lévő, nagy magyar falvakból érkeztek ide és alapították Külsőrekecsint. Hogy aztán a növekvő adók és más terhek elől való menekülés hajtotta-e ide őket, ahogy Gunda hallotta[9], vagy a környékbeli bojárok csalogatták őket ide holmi kedvezményekkel, arra vonatkozóan a források nem adnak egyértelmű eligazítást. A népi emlékezet szerint mindkét lehetőség elképzelhető, s lehet, hogy úgy is volt.

Magam a következő visszaemlékezést hallottam: „Itt a házhelben – látta-ë? – vagyon ëgy gödör. Itt ëgy burdé vót, fődbeburdé. A másik kertbe vót a zeső fődbeburdé. Vót az üdő, mikor ēvitték katonának az embërt, fëlfokták kötelvel, mëkkötték, ēvitték, s hét esztendejig nem látta a hazáját. Ezétt elfuttak vót Nagypatakról, Bogdánfalából, s Kákováról. Elfuttak valami elevenëbb embërëk, s itt elbújtak. Itt akkoron erdőség vót, aszt mongyák, hogy ez a korpin, ami felfut a fákra, ez uralkodott s nem lehetëtt bélátni a fák közé. Nem láttál tovább, akkora fák vótak erre. Ezekët idővel kivágták. Aztán még jöttek vót erre, mincsak ezëkből a falukból. Később mëgszaporodott a nép, s falu származott azokból a futott embërëkből. Vót itt ëgy ëjen gróf, nagy bojér, Ësztákovics… lenn ült Bërëngyëstën. Vótak főggyei…asztán vót Szucsu, itt feelül, Kákován vót a heje, de ide ért ki a másik hëgyën, akkora mósija[10] vót. Annak a hejin foktak maguknak részt. Akkor úgy vót, hogy ki mennyit ēkerült[11], az az ővé vót.

Külsőrekecsin ilyenformán Moldva legfiatalabb magyar települései közé tartozik, bár lakói minden bizonnyal a falu keletkezésénél jóval korábban elcsángáltak Erdélyből. Első ismert írásos említése 1845-ből származik, és 1807-re utal, mint az első külsőrekecsini templom építésének idejére. Önálló temploma ellenére még több mint száz éven át Klézse filiája. Az 1845. évre vonatkozó, Petrás Incze Jánostól származó adat – 152 család és 672 lélek – is jelzi, hogy fiatal, alig egy emberöltővel korábban keletkezett faluról van szó, hiszen az átlagos családnagyság mindössze 4,4, holott például a szomszédos Klézsén, amely mindenesetre régebbi alapítású, a XIX. század elején 5,8 volt az átalagos család nagysága.

Amint az alább következő számoszlop mutatja, az 1845. évi 672 főről hirtelen lecsökkent Külsőrekecsin lakossága. Lehet, hogy a korábban idemenekültek, ide bujdosottak egy része visszaköltözött, esetleg továbbállt. A XIX. század derekától azonban már egyenletesen gyarapodott a falu népessége, az utóbbi évtizedekben pedig rohamos növekedés következett be, noha az ipar és a város divatjának elszívó hatása itt is kezdett érvényesülni[12].

Külsőrekecsin lélekszáma az elmúlt másfél évszázad során a következőképpen alakult (fő):                    1902:           778

1845:           672                                 1912:           874

1851:           408                                 1930:           854[13]

1857:           479                                 1970:           több mint ezer      

1858:           491                                 1984:           2278

1868:           680                                 1992:           1913[14]         

1898:           776                                 2001:           1872[15]

 

A különféle statisztikai adatok tehát azt mutatják, hogy Külsőrekecsin lélekszáma 1851 és 1984 között, vagyis négy emberöltő alatt több mint öt és félszeresére növekedett, ami még a moldvai magyarok körében is az átlagot jóval meghaladó gyarapodás. Ennek részben az lehetett az oka, hogy Külsőrekecsin népe, a falu nevének megfelelően, félreeső, védett helyen élte az életét, ami – bár ez időben a jövő-menő hadak már kevésbé veszélyeztették Moldva lakosságát, mégis – védelmet, zártságot jelentett számukra.

Külsőrekecsin egyáltalában nem volt gazdag falu. A rekecsini állatállomány jóval elmaradt a szomszédos Klézséétől, az egy családra jutó állatlétszám csak a szegénységet jelentő kecskéből haladta meg a szomszédokét. Inkább növénytermeléssel foglalkoztak, gabonából évről-évre jelentős mennyiséget vittek piacra, a XIX. század végén tíz malmot hajtott, és számtalan üstöt[16] működtetett a falun átfolyó patak. A gyors népességnövekedés azonban nehezen képzelhető el természetes szaporodással, valószínű, hogy a betelepülés a XX. század folyamán is folytatódott.

Nem tudjuk, hogy a falu lakossága mikor és milyen mértékben nőtte ki régi, a XIX. század legelején épített, s 1848-ban felújított, Boldogságos Szűz Mária Keresztények Segítsége – vagy másként: Kicsi Szűz Mária – tiszteletére szentelt templomát, mindenese 1930-ban új templomot építettek, ezt pedig 1998-ban megújították. Az új templom fölépítése után, 1940-ben plébániát szerveztek Külsőrekecsinben, leválasztva ezzel a gyülekezetet a klézsei egyháztól. Ekkor építették falunkban a parókiát is, addig csak egy kis papház volt, ahol megpihenhetett a Klézséről kijáró pap. Plébánosa 1942-től a Iosif Sescu volt, akit 1958-ban Gyulafehérváron szenteltek. Szabófalvi születésű lévén értett magyarul, de nem szívesen beszélte hívei anyanyelvét.  2000-ben, Eugen Ciuraru személyében új papot kaptak a rekecsiniek, ő a közeli Nagypatakon született, tehát nyilvánvalóan jól beszél magyarul – ha akar.

 

A középkori eredetű moldvai települések rendkívül sokat szenvedtek a XVI-XVII. század során a török és a tatár hadak pusztításaitól, valamint a nyomukban járó éhínségektől és járványoktól. A XVIII. század végén települt Külsőrekecsin ezektől megmenekült, történelme békésebb korszakokra esett. Lakói részt vettek ugyan az első és a második „verekedésben”[17],  a falu számára azonban a „háborút” az a néhány napos (mások szerint néhány hetes) esemény jelentette, amire 1947-ben (vagy talán 1946-ban) került sor, amikor román katonaság vette körül, majd szállta meg a falut, embereket lőttek meg és hurcoltak el. Erről a tragikus eseményről ma sem beszélnek szívesen a falubeliek, különösen idegeneknek nem, hiszen a fő bajkeverő csak nemrég halt meg, a sebek is nehezen gyógyulnak, a falu megalázásának szégyene sem múlt el nyomtalanul. Ahhoz azonban már elég távoli az idő, hogy a szájról-szájra hagyományozódó történet folklorizálódni kezdjen. Egy másik tanulmány témája lehetne a különböző korú és szemléletű emberektől összegyűjtött, mozaikszerű történetek változatainak elemzése, de most nem ez a dolgunk[18]. Helytörténeti és népnyelvi adalékként az 1940-es évek második felében lezajlott terrorakcióra való emlékezések három változatát közöljük. Az elsőt 1936-ban, a másodikat 1933-ban született külsőrekecsini földműves ember mondta el. Ők falubeli lakosok. A harmadik, 1929-ben született klézsei lakos, aki akkoriban hosszabb időn át Külsőrekecsinben dolgozott, mint molnár. Az első és a harmadik történetet 1991-ben, a másodikat 1993-ban jegyeztem fel.

 

(1) „Vót itt ez a Bába Miháj, Farkas. Ő korábban pandur vót, errefelé mëg, a verekëdés után a párt embëre lëtt. S ő ugyan hordozta magát. S akkor, hogy a grófokat és a bojérokat leverték, keszték a papokat ës bántani, nehogy szökjenek fël a népvel. S akkor ez a Bába micsinált? A lëányok ësszegyűltek, s énekëltek. Őröszték a papot, ne még vigyék el. Tartottunk ugyë a papunkval, a pásztorunkval. S akkor mikor ējöttek a faluba a pártnak az embërei valami masinákval[19], az embërëk mëgvákták a kerekeit nem tom mi, mert erőst haraguttak rájuk, amétt a papok ellen vótak. S így nem tudtak ēmënni. Ez a Bába, s az embërei elhírëlték a faluba, hogy né viszik a pátërt. De az se vót igaz, mert ezëk a párttól nem azétt jöttek, mëg nem ës merték vóna. De az embërëk fëlszöktek, hogy né, viszik a papot. Szerették ugyë, met magyarul beszélt velünk, a deákja[20] magyarul énekëlt. S akkor ez a Bába hírt adott az ëszfátnak[21] ës, hogy né, az embërëk akarnak verekëdést csánni. Akkor ezëk a haragossak mëgverték azokat az embërëkët, de valahogyan csak ēmëntek. Mikor ēmëntek, akkor gyött a katonaság. A Bába hírt adott, s jött a katonaság a faluba. Békerítëtték a falut, s asztán keresték, hogy mit kapnak. Ez a Bába haragutt a gyëákra19, nem akarta, hogy magyarul mongya…, met a gyëák magyarul énekëlt mindënt. De né, miről vót a szó? Annak a Bábának nem këllëtt se magyar, se román, sëmmi. Csak hogy kössön bé az embërbe, a gyëákba.  S amikor eljöttek a katonák, mëglőtték a gyëákot. Bënke Antal vót a neve, Bënke Szilvëszter papnak az édësapja, aki most Pusztinán szolgál, s tilcsa a magyar misét Szënt Istán napján. Az édësannya, az nem ës tudott oláhul. Ojan gyënge embër vót, de jó gyëák vót. S ëgy embër, aki pártos vót, de a papval tartott, elkísérte. Előbb el volt bújva a faluban, de asztán kimënt, ēmënt. Bé akarták vót rekeszteni. S innet, mikor a katonaság fëlrakta azkat a zembërërët, fëlgyűjtve fëlrakták a masinra… úgy rakták mëg népvel a masint, hogy alul fojt a vér. Úgy volt abban az üdőben…s nemcsak nálunk, Kákován ës, s még nem tuom… Ennek mëg këllëtt lëgyën valahogy. Ők nem szerették eszt a kërësztény népet.

 

(2) „Hogy volt, mint volt, valaki elmënt s mëgjelëntëtte a pártnál, hogy fegyvert kaptak a faluban, sokat. Ējött a katonaság a faluba, de azok nem katonák vótak, mind a párt embërei vótak, fëlkészülve katonának, mind komunisztok vótak. Itt volt a Farkas Bába… komuniszt volt, nagy gazembër volt. Én  ës ēvótam a zútba, s láttam, mëntek, hogy kössék mëg a papot, s vigyék el. Akkor fëlszökött a nép, s jött egy masin a párttól. Fëlmëntek a tëmplomhoz. Mëg volt beszélve a zembërëkvel, hogy mikor mëgkötik, lëgyenek ott. Mikor ezëk jöttek vót a masinákval, ezëk pallani[22] fogták. Mëgverték volt, s futtak el. A kerekekët kivájták, a masina ottmaradt, az embërëk futtak el. A pap mëgszökött, s ēmënt ëgy embërhëz, aki mincsak a párt embëre vót, de tartott a pappal ës. A gyiákot agyonlőtték, pedig fëlbújt vót a szénásba. Bele ës lőttek, s akkor nem akart mëkhalni, s a kotyigával, a zekekabalával mëgszorították a nyakát s mëkhótt. Akor ësszeszëtték a népët a faluban. Nagy vizsga vót. Bérekesztették a népët a templomba, s csúful csántak a népvel. Három nap nem ëngették ki a zëmbërëkët, ott csináltak mindënt. Törvényëszték őket, ëgyiket eresztëtték el, másikat tëtték bé a pincébe. Hogyan képzelték ők! Mikor a gyiákot mëglőtték, akkor ēfokták a zegész falut. Március vót, s havazott. Aki el tudott futni a hó elött, aszt nem kapták mëg. Mejik a hóba mënt el, aszt mind mëkkapták a nyomán. Vót ëgy lëányocska, most ës él, az fëlfutott a Limbárára,[23] Pëcëk Marika. Futott gyetot[24], s erőst havazott. Megvót szántva a főd, s ott bésuvadott, béhavazódott, s úgy nem kapták mëg. Úgy atta a zisten, hogy mëgsegíccse. A pátert asztán mëkkapták s két esztendőre bérekesztëtték, Susánu Józsëfnek hítták. Úgy vitték el innen a zembërëkët bé Kákovára. Onnat ës raktak fël, papokat, embërëkët. Jaj Istenem! Felül fērakták a kocsira, s alul fojt a vér.

 

(3) „Jöttek Külsőrekecsinbe ës masinval valami aktivisták, azok úgy járták a falvakat, agitáltak, mit tuttak ēvettek, lázították a népet a papok ellen, mëg a módosabbak ellen. Mijóta ezëk a komunisztok béjöttek, örökké jártak. Így matattak a falukon. S itt Rekecsinben vót ez a Bába Miháj. Ez vót a verekëdésben a ruszok[25] ellen, s ő ott átszaladott. S ott vót gyütve egy katonasági csapat, úgy monták divizio Tudor Vlagyimireszku. S ő oda béállt, s kimënt velük éppen Budapestre. Akartak mënni Némëtországba, me úgy vót a beszéd. S mikor visszajött, ő lëtt a falunak a legnagyobbja. S ő, hogy jól lëgyën az álamval, izélte a népet. S itt volt ez a pap, Szuszánu, aki fënn születëtt Szaboániban, s magyar vót. Szerették. S akkor a nép mëgsejtëtt valamit, hogy viszik el a papokat vaj mi, s őrzötték. Kivált voltak inkább a ljányok. S mikor fëljöttek ezek az aktivisztok, akkor ezëk felháborottak, hogy né, viszik el a papot. S akkor a nép ezëkët körülfokta, s lecsapták őket. De a Bába hírt adott, hamarosan jött a katonaság, s három nap alatt ēvittek vaj nëgyven embërt. A szëkuritáté s a katonaság. Jöttek masinokval s ëjen nagy fegyverëkvel, amejikbe eresztik bé a gojót, s üti ki, nem tom miféle. Körülvették a falut, s ki tudott elbútt. Aki kimënt az uccára, aszt fokták el s vitték a tëmplomba, met ott vót a záróhejük.  A pátër ellépëtt vót, ki Kápotára. De fölhányták a házát ës. S akkor, hogy ētőtt a háborúság… nem vót ëgyéb a faluba, csak nem lehetëtt kimënni az életből. Ha mëkkaptak valakit, fokták el s rekesztëtték bé a tëmplomba. S akkor ez a Bába Miháj, ez ügyelt, hogy kit vigyenek. Me ő tutta, hogy mi a baj, s ellene vót a pátëroknak. Komuniszt vót. S ő akkor neveszte: vigyed eszt, vigyed eszt. Akkor këllëtt kerejsék, met el vótak bújva az álláson, a pincében, bé vótak bújva a bécsëkbe[26]. Miután eltőtt a zavarodás, ugyës mëkkapták őket. Jött a szekuritáté, s éjjel piszkálták, járták a falut, asztán mëkkapták a zegészt. A dëákot úgy lőtték mëg az álláson. El vót bújva. Mikor a katonaság hirtelen ējött a zēső masinán, s leszáltak azok a nagyobb tisztek, akkor az embërëk elészöktek. Ki fészivel, ki botval... s akkor ezëk lődözni kesztek, hogy ëjesszék a zembërëket. S azokból a lövésekből vót mëglőve a gyiák. Valahogy így monták. Csak az ëgy gyëákot lőtték mëg, s mingyá mëghótt. A Bënke pátër édësapja vót.

Embërt, asszont, talán nëgyvenet vittek el. De vér nem fojt. Ott a templomban vót kit még mëgvertek, de nem üttek meg[27] sënkit. Három nap múlva a katonaság ēmënt. Mëgrostálták a falut, akit këllëtt vigyenek, aszt ēvitték, ëgy részit még visszaëngették, a többit bérekesztëtték. Ültek, ki ëgyesztendőt, ki kettőt, hármat, ki kilenc hánapot. Kinek hogy vót a nehezsége. Egy hónapra, kettőre a pátër is béjelentkëzëtt, s asztán ott ës marasztották hét esztendőre.

Ez a Bába Miháj vót, aki keverte a szart Rekecsinben. Lázította a népët, hogy ne ëngeggyék ēvinni a papot, asztán hírt adott a pártnak, hogy a nép szorongattya a küldötteket. S asztán, hogy mëgvót a baj, utána ottmaradott a faluban. Erdőigazgató lëtt a komunánál[28], asztán brigadér ës vót, mincsak azokba a zerdőkbe. Amíg a komunisztok vótak, azokhoz húzott, most errefelé kezdëtt misére járni. Eltért a tëmplom felé, még míes[29] nap ës ēmënt misére. Asztán vasárnap…, aszt nem ës lehetëtt beszélgetni! Ott térgyëlt a pátër mellett az oltárnál! De ēgyőszte vót a betegség… Szűfájása vót neki. Oljan embër vót, hogy az egész falu fétt tűle. Mind aszt kereste, hogy rosszat csánnyon a zëmbërëkvel. Nem a jót kereste.”

 

          Hiába „rostálták mëg” a falut, hiába vitték el s „rekesztëtték bé” Külsőrekecsin legkeményebb, a „komunisztokkal” leginkább szembenálló embereit, a rekecsinieket nem lehetett megtörni. Amikor alig több mint tíz esztendő múlva ismét „ostrom” alá fogták a falut, hogy kolhozba, kollektívbe kényszerítsék, nem bírtak vele. A hosszas agitáció ellenére a falu lett a győztes, s bár áldozatok árán, de egészen a rögeszmés gazdaságpolitika összeomlásáig megmaradt az egyéni gazdálkodásban. Ennek a „csatának” története is erősen folklorizálódott, a szájhagyományban egyetlen mozzanatra egyszerűsödött. Az 1935-ben született Kotyor Péter szerint, akinek édesapja a falu egyik első gazdája volt, a következőképpen történt a dolog:

Már sokan béiratkosztak vót a kollëktivbe, de vót ëgy embër, tyár[30] édësapám, aki ëccër, mikor esent ējött az aktiviszt, a Markëntán, s hajtotta a kollëktivizárét,  aszonta az iskolában, hová ësszegyütötték őket, hogy én aszt mondom a nép nevében – ő tudott jól rományul –, mondom nektëk a nép nevében, nálunk haggyátok el. Itt erdők vannak, nehesség van, met erdők között vannak a főggyejink.

          Aszt mongya más: halgasson! Mét jött ide? Azétt jött, hogy szakajszon pártot? Nem tud hallgatni?

          De a másik hejësëlte, s apám mincsak monta: mük erdők köszt vagyunk, gyëngék a főggyeink. Micsinálunk, honnat élünk, ha itt kollëktiv lësz? El këll mënnünk messze dógozni…

          S akkor immá szó se vót többet a kollëktivizáréról. Ez a Markëntán pandur vót, fokságba vót Oroszországban, a katonaságnak valami nagyobbja vót. Tisztës, de nagyobb. S ő eszt itt ës ēkeszte, de nem bódogult.”

          Így a falu megmaradt az egyéni gazdálkodás rendjén. Külsőrekecsin valóban hegyek közé ékelődött, kevés és gyönge minőségű a földje, ezért a rekecsiniek mindig arra törekedtek, hogy minél több helyet szerezzenek a falu közigazgatási határán kívül, a szomszédos településektől. Így volt földjük a kápotai (Capăta) és a klézsei (Cleja) határban, ezek részben bérletek, részben „vettfődek” voltak. Újfalu (hivatalos neve Gheorge Doja) határában inkább kaszálókat sikerült szerezniük. A második világháború után jelentős területeket kaptak az Alsórekecsin határában, a Szeretterin osztott „bojárföldekből”. Mindezeket a területeket 1960-ban elvették a külsőrekecsiniekről, és az illető falvak kollektívjeinek adták. Sőt még azzal is büntették a falut, hogy a határából lecsípték a legjobb részeket, amiket „nagyüzemi gazdálkodásra alkalmasnak” ítéltek. Ezek helyett azonban adtak csereföldet, természetesen jóval messzebb fekvőt, és sokkal rosszabb minőségűt.

         

          Az 1940-es évek végén Külsőrekecsinben is létrehozták az iskolában a magyar osztályokat. 1951-ben Külsőrekecsin iskolájában magyar és román tannyelvű tagozat működött, a románban tantárgyként tanították a magyart[31]. A tanítás sok nehézséggel járt, hiszen a falubeliek nem az irodalmi nyelvet beszélik, hanem jórészt a székelyes nyelvjárásnak XVIII. századi változatát. Ekkor tűnt ki az igazi hátránya annak, hogy a moldvai magyaroknak nincs értelmiségük, amely szervezhetné, példájával eligazíthatná őket. A színtiszta magyar lakosságú falunak mindenesetre nagy könnyebbséget jelentett, hogy Székelyföldről jött magyar tanítók foglalkoztak a gyermekeikkel. Nagy szeretettel fogadták őket, de mire igazán beindult volna a magyar oktatás, felszámolták az iskolákat, s visszaküldték a tanítókat Erdélybe. A már idézett Kotyor Péter a következőképpen emlékezett erre az időszakra:

          „Tuggya-ë nálunk, a faluban magyarul beszélünk, de ha kimëntünk a faluból, këll beszéjjünk románul. Lássa, ha az erősség ëccër román, akkor nem tucc beszélni, s ha magyarul beszélsz, aszongyák: bangyën. S akkor hëjába. Vorbëstye romanëstye… mongyák. S így nem mënt valahogy a gyermëkëknek a magyar iskola, mer nekik szükség vót, hogy rományul mëgtanóljanak, s vótak, akik a magyarra nem vettek akkora ügyet. Nehéz vót tanólni. S asztán, mikor már foktak lënne, akkor a tanétók ē këllëtt mënnyenek. Diméni Ferivel[32] össze ës komásottunk.”

         

          Az elmúlt évtizedekben Külsőrekecsin népe élte a moldvai csángómagyarok nehéz életét, valamelyest azonban mégis könnyebb volt a sorsuk, mert az itt élők nem kényszerültek a kollektívben dolgozni, s ha szegényen is, de a maguk földjén gazdálkodtak, a környező falvak lakóinál szabadabban éltek. Élelemre nem volt gondjuk, s mert gyümölcsöseik és szőlőseik is megmaradtak, boruk, pálinkájuk is volt elég. Sőt, a pálinkát valósággal valutaként használták ügyes-bajos dolgaik elintézéséhez. Ahogy haladt Romániában a „sokoldalúan fejlett szocializmus” építése, és nehezedett az emberek megélhetése, egyre több megyebeli pártfunkcionárius és milicista kereste fel a külsőrekecsini magyarokat, hogy kisstílű tolvajhoz, vagy nagyobb szabású rablóhoz méltó módszerekkel pálinka, bor, sajt, pityóka, tojás és más földi javak formájában korrupciós vámot szedjen tőlük. A rekecsiniek pedig megtanulták, hogyan lehet az éhenkórász, pálinkájukra ácsingózó, őket átlátszó ürügyekkel zaklató „ellenőröket”, s azok ellenőrzőit kihasználni. Így alakulgatott azon a tájon is a „szocialista embertípus”.

 

          1991. július 28-án késő este borzalmas felhőszakadás volt Külsőrekecsinben és környékén, a falut átszelő Rekecsini patak vízgyűjtő területén. A hirtelen lezúdult hatalmas vízmennyiséget az erdőktől jórészt megfosztott hegyoldalak talaja nem tudta befogadni, s az éjféltájban teljes áradatával az alvó falura zúdult. Felül a hegyekről lezúduló vízesés, alul a medréből kilépett, házakat, hidakat, kicsavart fákat hurcoló, megáradt patak pusztított. Tragédiák sokasága következett be, mert a fölbőszült víz úgy emelte fel az alapozás nélküli, fából készült házakat, mint a tenger dagálya a parton heverő csónakokat. „Sokszor csak véletleneken múlt az emberi életek megmaradása… egy vízben úszó háztetőn a kéményt átölelve vitt a víz egy gyermeket, s a kanyarban megakadt, úgy vették le. Gábor Teréz a következőket mondta el: »Éjfélkor arra ébredtem fel, hogy a házban víz van. Felköltöttem az uramat. Még volt annyi ideje, hogy kimenjen, a víz már hozta a fákat. Felrakta a malacokat az istállóra, a disznót már nem tudta. Felmentünk a padlásra, ha halunk meg, együtt haljunk. Szerencse, hogy volt, gyertyát gyújtottam, ha halunk meg, legalább égő gyertya mellett haljunk meg.« Augusztus elsején Külsőrekecsinben hét, Alsórekecsinben kilenc embert temettek.”[33] A tizenegy esztendős Polkovnyik Péter úgy menekült meg, hogy előtte való este elszökött moziba, s félve a veréstől a hiúban aludt. Édesanyját és két testvérét elvitte a víz.[34] A pusztulás hírére megindult a segítség Külsőrekecsinbe. Magyarországból és Erdélyből küldtek jelentős mennyiségű élelmet, ruhát, ágyneműt. Több tucat gyermeket hoztak Magyarországra nyaralni. Az elpusztult házak gazdái házhelyet kaptak a falutól északnyugatra eső hegy tetején lévő izlázon, vagyis legelőn, ami nem a legszerencsésebb megoldás volt, mert a hely szeles és hideg, mégis több mint száz ház épült itt az elmúlt tíz esztendőben. Az új falu egyházilag Csíkfalvához (Ciucani), közigazgatásilag Alsórekecsinhez (Răcăciuni) tartozik és hivatalos román apparátustól a Dumbrăveni nevet kapta. A rekecsiniek azonban egyszerűen Újfalunak nevezik.

          Tulajdonképpen az árvíznek „köszönheti” a falu, hogy új harangot kapott, mégpedig Magyarországról. A régi már igen rossz állapotban volt, többször javították, hangja mint a repedt fazéké. Az új harangot 1992 nyarán, az akkor újjáalakulóban lévő Szent László Társulat ajándékozta a falu népének. Nagy dolog, hogy a román nacionalizmus szolgálatába szegődött, magyarellenes moldvai katolikus klérus „kegyesen” hozzájárult a harang elfogadásához. A 2001 nyarán elhunyt Kotyor Péter korábban így emlékezett az eseményre:

          „Mikor beszédbe vëvődött, hogy Magyarországról aggyanak harangot, fēmëntünk a paphoz. Tuggya ez ëjen szöszösen beszél, de velünk nem beszélget magyarul. Szëszkunak híjják, Joszif Szëszku. Fēmëntünk, s montuk neki:

          – Adnának ëgy harangot Magyarországról. Ajándékba. Fogaggyuk el.

– Beszélek én a püspökvel – monta.

Igaza van, ëgy pap ës këll beszéjjen a nagyobbjával. Ēmëntünk Dzsoszénba[35] a bérmálásra. Utána kérdëttük, tudott-ë beszélni a püspökvel?

          – Nem tuttam – aszongya –, sokan vótak, nem fértem hëjzá. De – aszongya – ha erről van szó, csinájjuk mëg. Akkor én szóltam Gergejnek[36]                 Budapestről, hogy mëgëngedi a pap. Esztendőre sikerült. Ējött ëgy fehérpap[37],  ő külte a harangot.”

 

A külsőrekecsini templom tornyában ma három harang lakik. Feliratuk a következő:

(1)   „1872. MARTIN DEMSA, NICOLAI GAJZE”

(2)   „MAKULA NÉLKÜL VALÓ SZŰZ ANJÁNAK SZENT SZÜVE KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK” [1929]

(3)   „CHRRISTUS VINCIT•NAGYVÁRAD ALAPÍTÁSÁNAK 900., A TÖRÖK ALÓLI FELSZABADULÁS 300. ÉS SZENT LÁSZLÓ SZENTTÉAVATÁSÁNAK 800. ÉVÉBEN, A KÁRPÁTOKON TÚLI KÜLSŐREKECSINYI MAGYARSÁG VÍGASZTALÁSÁRA, VÉDŐSZENTJÉNEK HARANGJÁT ADOMÁNYOZZA AZ ÚJJÁALAKULT SZENT LÁSZLÓ TÁRSULATA SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPÉN, BP. 1992. VI. 27-ÉN”.

 

          Külsőrekecsin földrajzi elzártsága és az egyéni gazdálkodás folyamatossága miatt rendkívül hagyományőrző település. De egyben nagyon szegény is, mivel a mezőgazdaságból Romániában sem lehet meggazdagodni, legtöbbször még megélni sem. Ezért a lakosság, elsősorban a fiatalság Külsőrekecsinből is eljárt munka után, ha nem is olyan mértékben, mint más, kollektivizált falvakból. A magántulajdonban lévő föld különben is erősebb kapocs, mint a kolhozbeli szolgaság, ezért még azok az emberek sem szakadtak el a szülőfalutól, akik egyébként évtizedek óta családostul, messze, több száz kilométerre dolgoztak. Fenntartották a házukat, a földet bérbeadták, vagy éppen hazajártak művelni.

          A piacok és általában az árutermelés romániai lezüllése miatt a szocializmus idején a falu elsősorban önellátásra termelt. Valamikor régen – merengenek a múlton az öregek –, valamikor régen eljöttek a faluba a bákói zsidó kereskedők, s fölvásárolták a fölösleget: mézet, faszujkát, gabonát, gyümölcsöt, pálinkát, bort. Most azonban – mondják – egy-egy módosabb gazdának két-hároméves puja[38], rozsa van a hombárban. Legfeljebb a faluban főzött pálinka indult szokott útjára.

           Ám a magántulajdonon alapuló piacgazdaságnak valamelyest ott is megnőttek az esélyei, Külsőrekecsin lakossága az egyéni gazdálkodás folyamatosságából származó helyzeti előnyének teljes tudatában készülődik az „innovációra”. Rossz malmokat javítanak, régi pálinkafőző üstöket helyeznek üzembe, megsárgult birtokpapírokat silabizálnak. Sőt, néhányan már beszereztek egy-egy használt, kollektívjét vesztett traktort is.

Öreg Kotyor Péter, aki a szájhagyomány szerint megmentette Külsőrekecsint a kolhozosítástól, elégedetten tekinthet le túlvilági burdéjából[39] a faluját rejtő völgyre.


 

[1] Gunda Béla: A moldvai magyar műveltség jellegéhez…In.: Népi kultúra ­– népi társadalom XV. Bp. 1990. 38. old.

[2] Jerney János: Keleti utazása a magyarok őshazájának kinyomozása végett 1844. Pest, 1851. 322. old.

[3] Lükő Gábor: A moldvai csángók I. Bp. 1936. 163. old.

[4] Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság. Kolozsvár, 1941. 124. old.

[5] Az 1992. évi népszámlálás adata.

[6] Gunda: i. m. 1990. 59. old.

[7] Idézi Domokos Pál Péter: „…édes Hazámnak akartam szolgálni…” Bp. 1979. 1452. old.

[8] Lahovari, G. I. – Brătianu, C. I. – Tocilescu, Gr. G.: Marele Dicţionar Geografic al Romîniei III..Bucureşti 1900. 446. old.

[9] Gunda: i. m. 1990. 59. old.

[10] moşie = birtoka, rom.

[11] bekerített

[12] Nem zárva ki természetesen annak a lehetőségét sem, hogy a lélekszám ingadozásait a különféle statisztikák torzításai is okozhatják.

[13] Ebből a hivatalos román népszámlálás szerint római katolikus 842 (98,6 %), magyar anyanyelvű 833 (97,5 %), magyar nemzetiségűt pedig nem tartottak nyilván.

[14] Ebből rom. kat. 1903, gör. keleti 9, adventista l. Valamennyi katolikus ismeri a magyar nyelvet. – Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors Bp. 1999. 18. old.

[15] Az Almanahul Presa Buna (Iaşi, 2002. 188. old.) adatai általában eltérnek a hivatalos népszámlálásokétól, egy-egy település esetében rendszerint annál több katolikust tartanak nyilván, ami részben talán abból következik, hogy a városba költözött, de a helyi gyülekezet tagjaként számontartott személyeket is ide számolják. De egyéb bizonytalanságok is érvényesülnek itt, mutatják ezt az utóbbi évtized Külsőrekecsinre vonatkozó egyházi eredetű adatai. Íme: 1993: 1906, 1995: 1874, 1996: 1791, 1997: 1815, 1998: 1831, 1999: 1839, 2000: 1839, 2001: 1872.

[16] pálinkafőző

[17] világháborúban

[18] Az eseményről Csoma Gergely fotóművész készített interjúkra épített videofilmet.

[19] gépkocsikkal

[20] kántor

[21] sfat = állam, itt: a megyei elöljáróság

[22] ütni

[23] Erdős, bokros szántó és szőlővel beültetett hegyoldal.

[24] nagyon  (de tot = u. a., rom.)

[25] oroszok

[26] martokba vájt barlangszerű pince

[27] öltek meg

[28] községnél

[29] munka-

[30] hát (chiar = u. a., rom.)

[31] Vincze Gábor: csángósors a II. világháború után. In.: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Bp., 1999. 233. old.

[32] Dimény Ferenc Kézdivásárhelyről tanító volt Külsőrekecsinben.

[33] Seres András: A pusztítás félelmetes. Háromszék 1991. Augusztus 14. 12. old.

[34] Pataki Sándor: Mi magyarul beszélünk, csángóban. Új Magyarország 1991. szept. 10.

[35] Diószén (Gioseni) csángó falu.

[36] Csoma Gergely fotóművész

[37] Árva Vince pálos rendi pap

[38] kukoricája

[39] kunyhójából